×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

ตารางสอบเข้าชั้นมัธยมต้น
ตารางสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนทั่วไป วันที่สอบ 26 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 - 9.20 น. 9.25 - 10.45 น. 10.50 - 12.10 น.
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
ตารางสอบเข้าชั้นมัธยมปลาย
ตารางสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนทั่วไป วันที่สอบ 27 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 - 9.20 น. 9.25 - 10.45 น. 10.50 - 12.10 น.
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย


ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
ฉ.ส.เป็นไปตามเกณฑ์ - - - - - 251 251
ฉ.ส.สอบเข้าแผน - - - - - 153 153
รวม - 404 404
9 มีนาคม 2565 38 64 102 7 5 16 21
10 มีนาคม 2565 54 122 176 18 10 32 42
11 มีนาคม 2565 40 93 133 ปิด 10 26 36
12 มีนาคม 2565 24 70 94 ปิด 25 65 90
13 มีนาคม 2565 24 83 107 ปิด 29 40 69
รวม 184 435 619 25 80 179 404+259=663

ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

* ศึกษา VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น *

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ