×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

แนะนำ

       ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร จัดเตรียม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว อย่างน้อย2รูป และหลักฐานต่างๆ แล้วนำมายื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัคร แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ

       สำหรับผู้สมัครที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ตรงตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัครให้ผู้สมัครเลือกวันใดวันหนึ่งจาก 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (รอบโครงการห้องเรียนพิเศษ) และ 25 - 28 มีนาคม 2561(รอบโครงการปกติ) แล้วมายื่นใบสมัครในช่วงบ่ายของวันที่ผู้สมัครสะดวก
*ตัวอย่างเช่น ในใบสมัครระบุว่านักเรียนหมายเลข M10220 ต้องมายื่นใบสมัครในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ ผู้สมัครอาจเลือกมาช่วงบ่ายของวันอื่น เช่นเลือกมา 27 กุมภาพันธ์ 2561 ก็ได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงวันเวลาที่โรงเรียนรับใบสมัคร


ประกาศ

       การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี แบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 และรอบปกติระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 มีนาคม 2561

       ในขณะนี้ระบบกำลังเปิดสำหรับบันทึกข้อมูลใบสมัครสำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษเท่านั้น หากผู้สมัครต้องการรอบโครงการปกติ ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึง 28 มีนาคม 2561


ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
EP SMTE SMBP รวม IEP(วิทย์) IEP(ศิลป์) SMTE รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 36 172 7 215 4 15 0 7 5 27 58
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

* ศึกษา VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น *

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ