×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

แนะนำ

       ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร จัดเตรียม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว อย่างน้อย2รูป
และหลักฐานต่างๆ
แล้วนำมายื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ

       สำหรับผู้สมัครที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ตรงตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัครได้
ให้ผู้สมัครเลือกวันใดวันหนึ่งจากช่วงเวลาที่รับสมัคร
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบโครงการห้องเรียนพิเศษ)
และ 22 - 23 และ 25 - 27 มีนาคม 2562 (รอบโครงการปกติ)
แล้วมายื่นใบสมัครในช่วงบ่ายของวันที่ผู้สมัครสะดวก
*ตัวอย่างเช่น ในใบสมัครระบุว่านักเรียนหมายเลข M10220
ต้องมายื่นใบสมัครในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้
ผู้สมัครอาจเลือกมาช่วงบ่ายของวันอื่น เช่นเลือกมา 27 กุมภาพันธ์ 2562 ก็ได้
แต่ต้องอยู่ในช่วงวันเวลาที่โรงเรียนรับใบสมัคร

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ตารางสอบเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมต้น
ตารางสอบ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
9 มี.ค. 62 เวลา 09.00 - 11.00 น. 11.05 - 12.05 น. พัก 13.00 - 14.30 น.
วิชา คณิตศาสตร์* ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์*
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ตารางสอบเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมปลาย
ตารางสอบ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
10 มี.ค. 62 เวลา 09.00 - 11.00 น. 11.05 - 12.05 น. พัก 13.00 - 15.00 น.
วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์


ประกาศ

       การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี แบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562 และรอบปกติระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 และ 25 ถึง 27 มีนาคม 2562

       ในขณะนี้ระบบกำลังเปิดสำหรับบันทึกข้อมูลใบสมัครสำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษเท่านั้น หากผู้สมัครต้องการรอบโครงการปกติ ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562


ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
EP SMTE SMBP รวม IEP(วิทย์) IEP(ศิลป์) SMTE รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 0 0
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 0 0
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 0 0
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 0 0
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 0 0

ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

* ศึกษา VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น *

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ