×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

แนะนำ

       ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร จัดเตรียม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว อย่างน้อย2รูป และหลักฐานต่างๆ แล้วนำมายื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัคร แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ

       สำหรับผู้สมัครที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ตรงตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัครให้ผู้สมัครเลือกวันใดวันหนึ่งจาก 25 - 28 มีนาคม 2561(รอบโครงการปกติ) แล้วมายื่นใบสมัครในช่วงบ่ายของวันที่ผู้สมัครสะดวก
*ตัวอย่างเช่น ในใบสมัครระบุว่านักเรียนหมายเลข M10220 ต้องมายื่นใบสมัครในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ ผู้สมัครอาจเลือกมาช่วงบ่ายของวันอื่น เช่นเลือกมา 27 กุมภาพันธ์ 2561 ก็ได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงวันเวลาที่โรงเรียนรับสมัคร


ประกาศ

       การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี แบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 และรอบปกติระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 มีนาคม 2561

       ในขณะนี้ระบบกำลังเปิดสำหรับบันทึกข้อมูลใบสมัครสำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษเท่านั้น หากผู้สมัครต้องการรอบโครงการปกติ ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ถึง 28 มีนาคม 2561


ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
วันที่ 25 มีนาคม 2561 80 166 246 14 4 21 25
วันที่ 26 มีนาคม 2561 91 152 243 10 16 40 56
วันที่ 27 มีนาคม 2561 26 80 106 ปิด 16 47 63
วันที่ 28 มีนาคม 2561 12 54 66 ปิด 10 7 17
รวม 209 452 661 24 46 115 161

ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

* ศึกษา VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น *

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ