×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

แนะนำ

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ตารางสอบเข้าโครงการห้องเรียนทั่วไปชั้นมัธยมต้น
ตารางสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนทั่วไป วันที่สอบ 30 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 - 9.30 น. 9.35 - 10.35 น. 10.40 - 11.40 น. พัก 13.00 - 14.00 น.
วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ + ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ตารางสอบเข้าโครงการห้องเรียนทั่วไปชั้นมัธยมปลาย
ตารางสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนทั่วไป วันที่สอบ 31 มีนาคม 2562
เวลา 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.40-11.40 น. พัก 13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น.
วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย


ประกาศ

       การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี แบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562 และรอบปกติระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 และ 25 ถึง 27 มีนาคม 2562

       ในขณะนี้ระบบกำลังเปิดสำหรับบันทึกข้อมูลใบสมัครสำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษเท่านั้น หากผู้สมัครต้องการรอบโครงการปกติ ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562


ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
วันที่ 22 มีนาคม 2562 29 77 106 19 5 13 18
วันที่ 23 มีนาคม 2562 60 221 281 14 24 31 55
วันที่ 25 มีนาคม 2562 30 147 177 ปิด 12 20 32
วันที่ 26 มีนาคม 2562 32 104 136 ปิด 13 26 39
วันที่ 27 มีนาคม 2562 3 34 37 ปิด 1 23 24
รวม 154 583 737 33 55 113 168

ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

* ศึกษา VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น *

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ