×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

ประกาศ

ประกาศวันที่ 3 มีนาคม 2558

       ระยะเวลานี้ระบบกำลังเปิดให้ผู้สมัครสำหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี(ม.3)ใช้สิทธิตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ให้นักเรียนกรอกข้อมูล และพิมพ์ใบสมัครและนำมายื่นด้วยตนเองในวันที่ 13 มีนาคม 2558 นี้


ประกาศ

ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

       การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี แบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2558 และรอบปกติระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 มีนาคม 2558

       ในขณะนี้ระบบกำลังเปิดสำหรับบันทึกข้อมูลใบสมัครสำหรับห้องเรียนพิเศษเท่านั้น หากผู้สมัครต้องการรอบโครงการปกติ ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 24 มีนาคม 2558

       ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร จัดเตรียม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว และหลักฐานต่างๆ แล้วนำมายื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัคร แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ

       สำหรับผู้สมัครที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ตรงตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัครให้ผู้สมัครเลือกวันใดวันหนึ่งจาก 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558(รอบโครงการห้องเรียนพิเศษ) หรือ 20 - 24 มีนาคม 2558(รอบโครงการปกติ) แล้วมายื่นใบสมัครในช่วงบ่ายของวันที่ผู้สมัครสะดวก ตัวอย่างเช่น ในใบสมัครระบุว่านักเรียนหมายเลข M10220 ต้องมายื่นใบสมัครในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 แต่มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ ผู้สมัครอาจเลือกมาช่วงบ่ายของวันอื่น เช่นเลือกมา 22 กุมภาพันธ์ 2558 ก็ได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงวันเวลาที่โรงเรียนรับใบสมัคร


ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ