×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

ประกาศ

ประกาศ

       การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี แบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560 และรอบปกติระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 มีนาคม 2560

       ในขณะนี้ระบบกำลังเปิดสำหรับบันทึกข้อมูลใบสมัครสำหรับห้องเรียนพิเศษเท่านั้น หากผู้สมัครต้องการรอบโครงการปกติ ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 27 มีนาคม 2560

       ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร จัดเตรียม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว และหลักฐานต่างๆ แล้วนำมายื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัคร แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ

       สำหรับผู้สมัครที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ตรงตามวันที่กำหนดไว้ในใบสมัครให้ผู้สมัครเลือกวันใดวันหนึ่งจาก 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 (รอบโครงการห้องเรียนพิเศษ) และ 27 - 30 มีนาคม 2560(รอบโครงการปกติ) แล้วมายื่นใบสมัครในช่วงบ่ายของวันที่ผู้สมัครสะดวก *ตัวอย่างเช่น ในใบสมัครระบุว่านักเรียนหมายเลข M10220 ต้องมายื่นใบสมัครในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แต่มีความจำเป็นไม่สามารถมาได้ ผู้สมัครอาจเลือกมาช่วงบ่ายของวันอื่น เช่นเลือกมา 22 กุมภาพันธ์ 2560 ก็ได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงวันเวลาที่โรงเรียนรับใบสมัคร


ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป รวม ความสามารถพิเศษ โครงการทั่วไป รวม
ชาย หญิง
27 มีนาคม 2560 0 0
28 มีนาคม 2560 0 0
29 มีนาคม 2560 0 ปิด 0
30 มีนาคม 2560 0 ปิด 0
รวม 0

ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

* ศึกษา VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น *

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ