ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
วันที่ 22 มีนาคม 2562 29 77 106 19 5 13 18
วันที่ 23 มีนาคม 2562 60 221 281 14 24 31 55
วันที่ 25 มีนาคม 2562 30 147 177 ปิด 12 20 32
วันที่ 26 มีนาคม 2562 32 104 136 ปิด 13 26 39
วันที่ 27 มีนาคม 2562 3 34 37 ปิด 1 23 24
รวม 154 583 737 33 55 113 168