ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
ฉ.ส.เป็นไปตามเกณฑ์ - - - - - 251 251
ฉ.ส.สอบเข้าแผน - - - - - 153 153
รวม - 404 404
9 มีนาคม 2565 38 64 102 7 5 16 21
10 มีนาคม 2565 54 122 176 18 10 32 42
11 มีนาคม 2565 40 93 133 ปิด 10 26 36
12 มีนาคม 2565 24 70 94 ปิด 25 65 90
13 มีนาคม 2565 24 83 107 ปิด 29 40 69
รวม 184 435 619 25 80 179 404+259=663