ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
วันที่ 30 มีนาคม 2564 - - - - - 184 184
วันที่ 24 เมษายน 2564 90 135 225 9 18 32 50
วันที่ 25 เมษายน 2564 52 86 138 5 14 19 33
วันที่ 26 เมษายน 2564 32 87 119 2 5 15 20
วันที่ 27 เมษายน 2564 28 48 76 2 13 11 24
วันที่ 28 เมษายน 2564 19 70 89 ปิด 10 24 34
รวม 225 445 670 19 61 291 352