ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
วันที่ 25 มีนาคม 2561 80 166 246 14 4 21 25
วันที่ 26 มีนาคม 2561 91 152 243 10 16 40 56
วันที่ 27 มีนาคม 2561 26 80 106 ปิด 16 47 63
วันที่ 28 มีนาคม 2561 12 54 66 ปิด 10 7 17
รวม 209 452 661 24 46 115 161