×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

ประกาศรับสมัคร

**สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ


ปฏิทินรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมต้น
ตารางสอบ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วันที่สอบ 3 เมษายน 2564
เวลา 09.00 - 11.00 น. 11.05 - 12.05 น. พัก 13.00 - 14.30 น.
วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
ตารางสอบเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมปลาย
ตารางสอบ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วันที่สอบ 4 เมษายน 2564
เวลา 09.00 - 11.00 น. 11.05 - 12.05 น. พัก 13.00 - 15.00 น.
วิชา คณิตศาสตร์* ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์*


ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
EP SMTE SMBP รวม IEP(วิทย์) IEP(ศิลป์) SMTE รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
วันที่ 19 มีนาคม 2564 36 186 15 237 0 3 0 0 7 17 27
วันที่ 20 มีนาคม 2564 32 71 10 113 4 4 2 2 5 16 33
วันที่ 21 มีนาคม 2564 18 58 7 83 2 10 1 6 10 35 64
วันที่ 22 มีนาคม 2564 33 45 4 82 3 10 1 8 5 18 45
วันที่ 23 มีนาคม 2564 32 58 14 104 2 20 2 25 9 40 98
รวม 151 418 50 619 11 47 6 41 36 126 267
**น.ร.โครงการ EPและSMBPฉ.ส.ใช้สิทธิเรียนต่อIEPสายวิทย์ 26คน และสายศิลป์ 20คน รวม 46คน
"จัดสอบเข้า(72-46)จำนวน 26 คน"

ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

* ศึกษา VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น *

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ