ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
EP SMTE SMBP รวม IEP(วิทย์) IEP(ศิลป์) SMTE รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 16 72 2 90 3 4 1 8 1 15 32
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 22 40 3 65 0 4 0 6 0 36 46
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 8 53 6 67 0 4 0 6 3 21 34
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 17 62 8 87 2 9 0 7 7 35 60
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 35 127 13 175 6 17 3 25 33 40 124
รวม 98 354 32 484 11 38 4 52 44 147 296
รอดำเนินการ 0
เอกสารไม่ผ่าน 55