-

ระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมอบตัวนักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประจำปีการศึกษา 2563

:: คู่มือการใช้ระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์ :: :: วิธีการอัปโหลดเอกสาร ::
-
-
-
Username :
-
-
Password :
-
-
-
-
-->
ผลการยืนยันสิทธิ์นักเรียนทั่วไป ม.1 ผลการยืนยันสิทธิ์นักเรียนห้องทั่วไป ม.4 ระบบการสั่งจองชุดพลศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

# โครงการ ชื่อ-สกุลหัวหน้า หมายเลขโทรศัพท์
1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ม.ต้น
นางเนาวรัตน์   ประสงค์ 08-9906-8228
2 นายนิธิกร   แทบศรี
3 นางสาวสรารีวรรณ   ภู่แขวงแสง 09-5632-7269
4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ม.ปลาย
นางสาวสุภัค   ฟักเงิน 08-6670-1750
5 นายอานนท์   มากมี
6 นายเอกพงศ์   เบญจกุล 08-6935-1377
7 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ม.ต้น English Program (EP)
นางสาวจันทิมา   ประสงค์มณี 08-2884-4079
8 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม
Intensive English Program (IEP)
นางกอบแก้ว   ยลพันธ์ 08-1674-2674
9 โครงการห้องเรียนพิเศษ Education Hub
โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สองภาษาเป็นภาษาอังกฤษ
Science – Mathematics Bilingual Program SMBP
นางสาวรัชฎา   แตงตรง 08-1675-7735